ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร
 
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
 
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณี
ที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์
ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟู
เด็ก คนชรา คนพิการที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
Web Services
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

 

บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
โทรศัพท์หมายเลข 0-2272-8836 ในวัน และเวลาราชการ