ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร
 
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
 
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณี
ที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์
ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟู
เด็ก คนชรา คนพิการที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
Web Services
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

 

บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ประเภทผู้เสียภาษีอากร:
    
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (10 หลัก):
 
ชื่อ:
   (ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
นามสกุล:
 
หมายเหตุ::   มิใช่บุคคลธรรมดาต่างด้าวหมายถึงผู้เสียภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กองมรดก คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลไทย นิติบุคคลต่างประเทศ ผู้จ่ายเงินได้ และนิติบุคคลไทย-มาเลเซีย

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
โทรศัพท์หมายเลข 0-2272-8836 , 0-2272-8851 ในวัน และเวลาราชการ